วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันที่ 13 พศจิกายน 2555

ครั้งที่ 2 

อาจารย์ให้วาดรูปแทนสัญลักษณ์ตัวเอง พร้อมเขียนชื่อการบอกตำแหน่ง ก่อน หลัง
ต้องเรียงเป็นแนวนอนเกมการศึกษา
-เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
-เกมจับคู่ภาพประเภทเดียวกัน
-เกมจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
-เกมจับคู่ภาพแบบตรงกันข้าม
-เกมจับคู่ภาพที่แยกเป็นส่วนๆ
-เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป
-เกมจับคู่ภาพที่ซ้อนกัน
-เกมจับคู่ภาพที่สมมาตรกัน
-เกมจับคู่ภาพแบบอุปมา อุปไมย
-เกมจับคู่ภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน
-เกมจับคู่ภาพที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน
-เกมจับคู่ภาพแบบอนุกรม

อาจารย์ให้เขียนสรุป ในเรื่องที่เรียนวันนี้ ใส่กระดาษ


งานที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งกลุ่ม 5 คน เลือกมา1หน่วย อะไรก็ได้ ใส่กระดาษที่อาจารย์แจกให้วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

ครั้งที่ 1

  • อาจารย์ชี้แนะเรื่องกฏระเบียบของการแต่งกาย
        - ห้ามใส่เสื้อกันหนาวในชั้นเรียน
        - กระโปรงไม่สั้น
        - ผมไม่แดง
        - ใส่เสื้อทับ
  • การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
        - เวลา เข้าเรียน
        - สมุดจดบันทึก
  • ชี้แจงเรื่องการให้เกรดในเทอมที่ผ่านมา

คณิตศาสตร์สำหรับปฐมวัย (1 ประโยค)

" คณิตศาตร์เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในกิจวัตรประจำวัน"