วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

สรุปงานวิจัย

สรุปงานวิจัย

ชื่อวิจัย : ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ
ผู้วิจัย : ปานิตา กุดกรุง

ความสำคัญของการวิจัย
: ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ โดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติก่อนและหลังการทดลองเพื่อเป็นแนวทางให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป


กลุ่มตัวอย่าง
: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปีชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย สำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน


สรุปผลการวิจัย
: เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ โดยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในภาพรวมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.33 ของความสามารถเดิม โดยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการจัดลำดับเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับแรกได้คะแนนร้อยละ78.62 รองลงมาเป็นด้านการนับได้คะแนนร้อยละ 58.50 และด้านการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายได้คะแนนร้อยละ 46.60 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้